Nieuw KB “overheidsopdrachten” verwacht in het voorjaar 2018

De ministerraad heeft op 8 december 2017 het ontwerp van het koninklijk besluit goedgekeurd, tot wijziging van meerdere KB’s op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Dit ‘reparatie’-KB werd voor een advies voorgelegd aan de Raad van State.  De publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht eind maart/begin april 2018.

De voornaamste wijzigingen worden verwacht aan:

1)      het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (hierna KB uitvoering),

2)      het KB van 18 april 2017  inzake plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (hierna KB plaatsing)

3)      de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 (hierna rechtsbeschermingswet).

Daarnaast voorziet het ontwerp van het KB in een aantal technische wijzigingen in het KB van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten en het KB van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen.

Hierna volgt een bloemlezing van de voornaamste wijzigingen:

  • Voor wat betreft het KB-uitvoering worden wijzigingen voorzien met betrekking tot de regels inzake de aanspraken van de aanbestedende overheden op borgtocht. Het zal niet meer mogelijk zijn dat de vrijgave van de borgtocht afhankelijk wordt gesteld van de toestemming van de opdrachtnemer. Rekening zal moeten worden gehouden met art. 44 KB-uitvoering dat voorziet in de verplichting een PV op te stellen. Tevens worden de regels met betrekking tot het bekomen van een schadevergoeding aangescherpt. Zo zal de opdrachtnemer geen aanspraak meer kunnen maken op een schadevergoeding wegens schorsing van de werken indien deze omstandigheden niet kunnen worden toegerekend aan de aanbestedende overheid.
  • Voor wat betreft het KB-plaatsing worden wijzigingen voorzien met betrekking tot de evaluatie van offertes met of zonder BTW. Enkel wanneer de BTW een kost is voor de aanbestedende overheid zal voor de offertes BTW in aanmerking moeten worden genomen ter vergelijking. Verder worden er enkele verduidelijkingen op het vlak van de RSZ-attesten en het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) opgenomen.
  • Voor wat de wijziging van de rechtsbeschermingswet betreft wordt de motivatieverplichting voor overheidsopdrachten in klassieke sectoren opgetrokken naar 144.000 euro (voorheen 85.000 euro).