Privacy verklaring

Waarom deze privacy verklaring?

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en diensten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de websites en voor de aanbieding van bepaalde diensten, met name wanneer u beroep doet op ons voor juridische dienstverlening. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klantenbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vragen, in het bijzonder uw vraag naar juridische dienstverlening, om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 • Verwerkingsverantwoordelijke

Villa Juris Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website of bij het leveren van haar diensten:

Villa Juris Advocaten
Bampslaan 19
3500 Hasselt
E-mail: info@villajuris.be
Website : www.villajuris.be
KBO-nummer: 0471.236.688

 • Verwerkers

Villa Juris Advocaten verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Villa Juris Advocaten.

Op eenvoudig verzoek kunnen de gegevens van deze verwerkers aan u worden verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Villa Juris Advocaten verbindt zich ertoe, op basis van het principe van minimale gegevensverwerking, enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring. U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan ons en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan.

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen mogelijks worden verwerkt (niet-limitatief):

 • identificatiegegevens;
 • financiële bijzonderheden;
 • persoonlijke kenmerken;
 • beroep en betrekking;
 • persoonsgegevens vereist in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan Villa Juris Advocaten dient te voldoen;

Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 • een contractuele relatie, van zodra u beroep doet op onze diensten;
 • de noodzaak om te voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen;
 • uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Villa Juris Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om u als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring, evenals de door u gevraagde diensten op een correcte wijze te leveren.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan alleszins gebeuren voor volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van juridisch advies;
 • Het verstrekken van bijstand in juridische procedures voor de gewone hoven en rechtbanken of voor administratieve rechtscolleges;
 • Het verstrekken van inlichtingen;
 • Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze website;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragen;
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de website;
 • Het doen van statische analyses;

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Villa Juris Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een juiste, behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze,
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke op verzoek specifiek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;
 • Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Villa Juris Advocaten uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

U heeft daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden.

Daarenboven heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door Villa Juris Advocaten te laten wissen, met name wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond meer bestaat voor de verwerking, of wanneer de verwerking onrechtmatig is gebeurd of wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.

 • Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als betrokkene heeft u het recht van Villa Juris Advocaten een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van Villa Juris Advocaten blijkt onrechtmatig en u wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Villa Juris Advocaten heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch u hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Villa Juris Advocaten dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Villa Juris Advocaten staakt hierna de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

 •  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan Villa Juris Advocaten verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming. Villa Juris Advocaten heeft het recht u hiervoor een administratieve kost aan te rekenen.

 • Recht op het intrekken van toestemming / het recht om klacht in te dienen

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Juris Advocaten bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

 • Uitoefening van rechten – Recht op informatie / transparantie

Indien u wenst één van hogervermelde rechten uit te oefenen, zal Villa Juris Advocaten hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@villajuris.be.

Bij de uitoefening van uw rechten zal Villa Juris Advocaten steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke u in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van uw verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit /veelheid van uw verzoeken, verlengd worden. Villa Juris Advocaten zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van de reden hiervoor.