Ik werd rijongeschikt verklaard, wat nu?

Indien de politierechtbank van oordeel is dat u lichamelijk of geestelijk ongeschikt bent tot het besturen van een motorvoertuig, kan zij u rijongeschikt verklaren.

Het betreft dan een rijverbod, dat niet als straf maar wel als beveiligingsmaatregel wordt opgelegd.

Het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid gaat in vanaf de uitspraak van de rechter, wanneer deze op tegenspraak gewezen is. Het rijverbod gaat in dat geval met onmiddellijke ingang in, en heeft tot gevolg dat u vanaf de datum van de uitspraak aldus geen enkel motorvoertuig meer mag besturen.

Werd het vonnis op verstek gewezen, dan gaat het verval in vanaf de betekening van het verstekvonnis. Binnen een termijn van 4 dagen vanaf de betekening dient u uw rijbewijs bovendien neer te leggen op de griffie van de politierechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Indien u het rijbewijs niet tijdig indient op de griffie van de politierechtbank, stelt u zich bloot aan bijkomende straffen, die kunnen oplopen tot geldboetes van 200 tot 2.000 euro en een bijkomend rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Ook op het besturen van een motorvoertuig tijdens de rijongeschiktheid staan afzonderlijke straffen.

Het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid kan enkel worden beëindigd indien de rechtbank oordeelt dat u opnieuw geschikt bent om een motorvoertuig te besturen. U dient aldus zelf het bewijs te leveren dat u opnieuw geschikt bent om met een motorvoertuig te rijden.

U kan hiervoor een verzoek tot herziening en/of beëindiging van het rijverbod richten aan het Openbaar Ministerie. Dit kan evenwel slechts na het verstrijken van een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van het vonnis waarbij de veiligheidsmaatregel werd uitgesproken definitief is geworden.

Indien het verzoek wordt afgewezen door de rechtbank, kan u pas een nieuw verzoek indienen na het verstrijken van een termijn van 6 maanden vanaf de datum van de afwijzing van het vorige verzoek.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wenst u onze juridische bijstand? Neem dan gerust contact met ons op via v.luykx@villajuris.be  en/of via 011 25 20 20.