Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers sinds 01 juli 2018

De Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de sector oftewel de Wet Peeters van 31 mei 2017 houdt een verplichting in voor alle bouwactoren zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid en is op 1 juli 2018 in werking getreden.

Deze wet is er enerzijds gekomen nadat het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 12 juli 2007 had geoordeeld dat de afwezigheid van een verzekeringsplicht voor aannemers een discriminatie inhield daar architecten reeds jarenlang verplicht waren zich te verzekeren voor hun tienjarige beroepsaansprakelijkheid en anderzijds ter bescherming van de bouwheer tegen insolventie van de aannemer.

Ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector zijn ingevolge deze nieuwe wet verplicht om zich vanaf 1/7/2018 te verzekeren voor :

  • werken aan woningen bestemd voor bewoning (eengezinswoningen en appartementsgebouwen) dewelke vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid (artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) m.n.  werken die de stabiliteit, de stevigheid en de waterdichtheid van de woning in het gedrang kunnen brengen en waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is.

De verzekeringsplicht geldt dus niet voor industriële gebouwen, handelszaken, overheidsgebouwen enz. .  Aansprakelijkheden die buiten de 10-jarige aansprakelijkheid vallen, zoals bvb lichte verborgen gebreken, vallen niet onder de verzekeringsverplichting.

De bouwactoren dienen zich per schadegeval te verzekeren voor de waarde van de wederopbouw van de woning. De wet voorziet in een maximale dekking van 500.000,00 euro per schadegeval. Een hogere dekking kan worden onderhandeld met de verzekeraar.

Op de aannemer geldt de plicht het verzekeringsbewijs aan de bouwheer én de architect te overhandigen voor de aanvang van de werken. Het belang van degelijk verzekeringsattest mag niet worden onderschat daar bij overdracht van de woning binnen de periode van tien jaar na de oplevering van de werken de notaris er bijvoorbeeld op toeziet dat het desbetreffende attest wordt overgemaakt aan de koper. Het verzekeringsattest zal eveneens moeten worden voorgelegd aan de kredietinstelling indien een financiering voor het bouwproject wordt aangegaan.

Deze nieuwe verzekeringsverplichting geldt gedurende een periode van tien jaar volgend op de oplevering of aanvaarding van de werken en voor bouwwerkzaamheden waarvan de definitieve omgevingsvergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018.

Voor eventuele vragen omtrent deze wet kan u op ons kantoor terecht bij Mr. Koen Vanoppen. Naar zijn profiel en contactgegevens: klik hier