Ligt uw tuin in jachtgebied zonder dat u het weet?

Vanaf 20 juli 2017 kan u als eigenaar online checken of uw tuin of eigendom deel uitmaakt van jachtterrein, ‘illegaal’ jachtterrein welteverstaan. Heel wat eigenaars controleerden intussen hun perceel en kwamen tot de vaststelling dat naast hun eigen perceel, ook sportterreinen, villawijken, scholen, en ja zelfs rusthuizen deel uitmaken van de goedgekeurde jachtplannen.

Het probleem van de illegale jachtgebieden is te verklaren door het feit dat jagers een aaneengesloten gebied van minstens 40 ha moeten kunnen voorleggen om met een geweer te kunnen jagen. Dit gebied wordt aangeduid in een jachtplan dat iedere jager jaarlijks vóór 1 april moet indienen bij de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het jachtterrein ligt. In sommige gevallen is het vereiste jachtgebied beperkter vb. voor de jacht op waterwild. De jachtplannen dienen tegen 1 juli te worden goedgekeurd. Een afschrift ervan wordt bezorgd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Omdat het in het steeds dichter bebouwd en verkaveld gebied steeds moeilijker wordt om deze oppervlakte te behalen, kleuren jagers hier en daar een perceel in op het jachtplan, zonder eigenaar te zijn van het perceel, laat staan de voorafgaande toestemming hiertoe te hebben bekomen van de eigenaar. Nochtans wordt in het Jachtdecreet uitdrukkelijk verboden om op andermans grond te jagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende.

Tegenstanders van de jacht, waaronder Vogelbescherming Vlaanderen, lanceerde twee jaar geleden al een actie om het probleem van de illegale jachtgebieden aan te kaarten.Het feit dat de kaarten voor het publiek bijzonder moeilijk te raadplegen waren, vormde een doorn in het oog van natuurverenigingen die om meer transparantie vroegen.

Aangezien de jagers zich doorgaans goed bewust zijn van ‘bedrieglijk’ als jachtterrein ingekleurde percelen, geeft deze gang van zaken in de praktijk maar zelden aanleiding tot echte conflicten.

Hoe je perceel laten uitkleuren?

De kaart geeft aan of een perceel opgenomen is als jachtterrein van een goedgekeurd jachtplan voor het jachtseizoen 2017-2018, geldig van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. De kaart wordt op regelmatige basis geactualiseerd.

Stelt u vast dat uw eigendom ten onrechte als jachtterrein is ingekleurd, dan kan om de opheffing hiervan worden verzocht.

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan voortaan enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar.