Sinds 29 april 2020 dienen KMO’s sneller betaald te worden door grote klanten.

BEPERKING VAN BETALINGS- EN CONTROLETERMIJN BIJ HANDELSTRANSACTIES VOOR GROTE ONDERNEMINGEN TEN AANZIEN VAN KMO’S

In de B2B-wereld komt het regelmatig voor dat grote ondernemingen (GO) hun eigen betalingstermijnen opleggen aan kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s). Het is niet uitzonderlijk dat KMO’s soms 90 dagen of langer moeten wachten op betaling van hun facturen, waardoor hun liquiditeit in het gedrang kan komen en KMO’s zelf betalingen gaan uitstellen. Actie ondernemen tegen dergelijk lange betalingstermijnen ligt voor KMO’s moeilijk, omdat ze hierdoor een opdrachtgever of afnemer dreigen te verliezen.

Dergelijke praktijken worden nu aan banden gelegd door een wetswijziging van de Wet Betalingsachterstand die op 29 april 2020 in werking trad. Deze wetswijziging voorziet in een beperking van zowel de betalingstermijn als de controletermijn van grote ondernemingen wanneer zij handelen met KMO’s. Deze beperkingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die vanaf 29 april 2020 worden gesloten.

1. Wie wordt beschouwd als KMO?

Om te kunnen bepalen wanneer de beperkingen op betalings- en controletermijnen van toepassing zijn, moet er uiteraard duidelijkheid zijn over wie al dan niet beschouwd kan worden als een KMO. De (gewijzigde) Wet Betalingsachterstand verwijst hiervoor naar het vennootschapsrecht. Concreet moet het gaan om een onderneming die niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

• gemiddeld aantal werknemers per jaar: 50
• jaaromzet, exclusief BTW: 9.000.000 EUR
• balanstotaal: 4.500.000 EUR.

2. Beperking betalings- en controletermijn

Wanneer een niet-KMO in het kader van handelstransacties schuldenaar is van een KMO, kan men
– ofwel de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen hanteren,
– ofwel een conventionele betalingstermijn van maximum 60 kalenderdagen voorzien.

Een betalingstermijn die 60 kalenderdagen overschrijdt, is dus niet meer toegelaten. Bedingen die hiermee strijdig zijn, zijn nietig.

Indien de overeenkomst tussen partijen of de wet voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle van goederen of diensten naar hun conformiteit met de overeenkomst, mag deze niet langer duren dan 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen of diensten.

Grote ondernemingen moeten dus waakzaam zijn en hun administratie korter opvolgen dan ze doorgaans doen. Daarnaast dienen ze rekening te houden met voormelde beperkingen die vanaf nu op elke nieuwe overeenkomst van toepassing zijn.

KMO’s hebben met de wetswijziging dan weer het voordeel dat ze dankzij de beperkingen meer bescherming krijgen ten aanzien van grote ondernemingen, aangezien grote bedrijven niet meer in de mogelijkheid zijn om onbillijk lange betalings- of controletermijnen op te dringen aan KMO’s.

Wil u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Mr. Evelyne Ruland via mail op e.ruland@villajuris.be