Belangrijke wending in de rechtspraak omtrent schade en schadeloosstelling.

Waardevermindering bij onrechtmatige daad.

Art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de persoon die door zijn fout schade aan een ander veroorzaakt, verplicht is deze schade te vergoeden. De benadeelde heeft in principe dus recht op een volledige vergoeding van de geleden schade.

De vetusteit of sleet aan een goed (bv. huis, auto, fiets, kledij, enz.) is de waardevermindering op basis van de ouderdom, het gebruik en het (gebrek aan) onderhoud ervan.

Tot nu toe werd in de Belgische rechtspraak over het algemeen aangenomen dat bij schade aan een dergelijk goed de vetusteit steeds in mindering werd gebracht op de schadevergoeding, die aan het slachtoffer van een schadegeval verschuldigd is.

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 17 september 2020 in voltallige zitting echter een belangrijke koerswijziging ingezet betreffende deze problematiek. Zie de publicatie in het Rechtskundig Weekblad nr. 30 van 27 maart 2021.

Het Hof stelt nu dat de persoon van wie het goed door een onrechtmatige daad is beschadigd, recht heeft op herstel van zijn vermogen door het herstel van het goed in de staat waarin het zich voor die daad bevond.

De benadeelde heeft volgens dit arrest dus recht op het volledige bedrag dat nodig is om de beschadigde zaak te laten herstellen, zonder dat dit bedrag verminderd mag worden wegens de vetusteit van de beschadigde zaak.

Deze nieuwe rechtspraak zal dan ook ingrijpende gevolgen hebben op de afhandeling van talloze schadegevallen in de toekomst en dit helemaal in het voordeel van het slachtoffer.

Wil u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Mr.  Ludo Poelmans via e-mail op l.poelmans@villajuris.be